Viliam Holeva

Pokiaľ dizajnéri nezmenia prístup k tvorbe na holistickejší,  dizajn bude aj naďalej súčasťou problému a nie súčasťou riešenia“. Navrhovanie prírode blízkych riešení s nástrojmi, ktoré zohľadňujú trvalo udržateľné – environmentálne, kultúrne, sociálne a ekonomické aspekty.

Architekt implementujúci pri svojej tvorbe princípy trvalej udržateľnosti do vecných realizácií. V svojom prístupe ponúka inšpiratívne pohľady na prienik prírode blízkych riešení do projektov nových a existujúcich urbánnych štruktúr so silnou podporou biodiverzity. Autor projektov oscilujúci medzi „nemožným“ a nevyhnutným s odvahou prekonávajúcou stereotypy s výhľadom na „nové méty“. 

Spoluautor jedinečnej urbanistickej lokality pod Tatrami „Krásne Sady“ v Mlynici – pilotný urbanistický koncept na Slovensku s implementovaním permakultúrnych princípov do Územného plánu. 

Predmet činnosti :
– urbanistický návrh v kontexte permakultúrnych princípov  (jazerá, kčov, zber dažďovej vody, výsadba a pod. )
– komplexný návrh pre podporu biodiverzity a sebestačnosti
– navrhovanie z prírodných materiálov (slama, drevo,hlina a pod.)
– široká spolupráca s partnermi v obore
– komplexnejšie urbanistické projekty (ekologické štruktúry )
– typologicky druhy stavieb podľa potreby
– legislatívne procesy a ich implementácia do územnoplánovacej dokumentácie
– regenerácie jestvujúcich objektov a štruktúr
– poradenstvo v záujmovej činnosti
– koordinácia stavebných procesov


Slamený architekt / Straw architect 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075918885272

Regeneratívne projekty / Regenerative projects
https://www.facebook.com/groups/443477270231784

Straw bales builders
https://www.facebook.com/groups/2019438478270194

Prezentácia práce na FM Camp 2022
Viliam Holeva – Modro Zelena infraštruktúra
https://www.youtube.com/watch?v=YxnqJ9XbJLU&t=484s